5 สเต็ปตัดสินใจซื้อสินค้า

เขียนโดย Smile-Shopping Admin เมื่อวันที่

5 สเต็ปตัดสินใจซื้อสินค้า

 

📲 เป้าประสงค์อย่างหนึ่งของทุกสินค้าและบริการ 🚚 ก็คือการทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ ดังนั้นเว็บ slideshop.com จึงได้เปิดเผย 5 ขั้นตอนของผู้บริโภคทุกๆ ครั้งที่ตัดสินใจจะเลือกซื้อสินค้าว่า 💸 ผู้บริโภคมีสเต็ปกระบวนการคิดอย่างไรก่อนตัดสินใจซื้อและหลังซื้อ 📲 ซึ่ง Marketers สามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้จากกระบวนการคิดเหล่านี้ 💻

♻ Aware 💢 การรับรู้ถึงสินค้า ช่วงที่ผู้บริโภคจะไดรู้จักกับสินค้า ว่ามีสินค้านี้เกิดขึ้นจริง

.

♻ Appeal 💢 การชื่นชอบสินค้า ช่วงที่ผู้บริโภค เกิดความชื่นชอบในสินค้า และจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป

♻ Ask 💢 การหาข้อมูล การที่ผู้บริโภครู้จักสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากการถาม ผู้บริโภคที่สนใจจะเริ่มซักถามถึงรายละเอียดสินค้า รา รวมถึงถามเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เคยใช้สินค้านั้นๆ

.

♻ Act 💢 การตัดสินใจซื้อ ช่วงที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ หากผู้บริโภคพอใจ และรู้สึกว่าสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการได้ จะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า

.

♻ Advocate 💢 การสนับสนุน เมื่อผู้บริโภคได้สินค้าไปแล้ว เกิดความพอก็จะอยากใช้สินค้าซ้ำ และแนะนำสินค้าให้กับผู้อื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงสำคัญมาก เพราะการที่ผู้บริโภคบอกต่อสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว จะเกิดพลังของ”การบอกปากต่อปาก” (Word of Mouth)

 

 

#สินค้าไฮเทค #นวัตกรรม #อุปกรณ์ไฮเทค #Gadget

 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=akXt9HfX08w